Zakres ZSZ

Zintegrowany System Zarządzania w Spółce CID-ROL obejmuje całą działalność organizacji związanej z projektowaniem, produkcją oraz handlem specjalistycznymi preparatami myjącymi i dezynfekującymi oraz produkcją i handlem regranulatami i kanistrami z HDPE.

System zarządzania obejmuje i identyfikuje wszystkie procesy wymagane dla jego optymalnego funkcjonowania oraz określa wzajemne powiązania między nimi i zasady zarządzania. Został on oparty na modelu organizacji opisanym w normach PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, a zasady zarządzania procesami opisano w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Procesy objęte Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem realizowane w przedsiębiorstwie oraz powiązania między nimi są zobrazowane za pomocą mapy procesów. Ustanowiony system określa metodologię postępowania, weryfikacji i zarządzania wszystkimi fazami procesów zachodzących w przedsiębiorstwie a swym zakresem obejmuje wszystkie etapy realizacji projektowania, produkcji oraz świadczenia usług w ramach umów zawieranych z Klientami.